See other templatesSee other templates

ROZHLEDNA DOBRNÁ

ROZHLEDNA SOKOLÍ VRCH

Datové schránky

Harmonogram odstávek datových schránek

Vážení uživatelé datových schránek, dovolujeme si Vás informovat o plánu odstávek ISDS, které proběhnou v následujících termínech:

 • 9. 4. 2016 - 10. 4. 2016

 • 14. 5. 2016 - 15. 5. 2016

 • 4. 6. 2016 – 5. 6. 2016

Plánované výluky budou probíhat vždy od soboty 12:30 do neděle do 15:00 hodin.

Děkujeme za pochopení,
Ministerstvo vnitra ČR


Datová schránka

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

 

Doručování dokumentů

Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od  orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky.

Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické podobě, které jsou opatřeny  elektronickým podpisem odesílatele (orgánů veřejné moci). Pokud budete posílat dokument (např. odvolání k soudu), musíte označit Vámi vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem. Identifikátor datové schránky zaručuje integritu dokumentu. V datové schránce jsou obsaženy veškeré písemnosti, které jsou již vyplněné Vašimi osobními údaji.

Datová schránka není e-mailová schránka, nemůžete s její pomocí komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze s celým úřadem. Pomocí datové schránky také nemůžete komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

Jakmile je do Vaší datové schránky dodán nový dokument (datová zpráva), dle Vašeho nastavení se doručí na Váš mobilní telefon (za poplatek), popřípadě do Vaší e-mailové schránky (zdarma), oznámení o doručení. Toto je obdoba upozornění o uložení listovní zásilky.

Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky, je doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako u listovních zásilek funguje fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Pokud ve stanovené lhůtě nevyzvednete datovou zprávu z datové schránky z důvodu dočasné nepřítomnosti nebo z jiného vážného důvodu, můžete požádat o prominutí zmeškání úkonu (do 15 dnů ode dne, kdy  vznikla překážka, která podateli bránila úkon učinit).

 

Přístup do datové schránky

Přístup do datové schránky mají osoby oprávněné, pověřené a administrátor.

 

 

Informace a osobní údaje

Veškeré údaje vedené v datových schránkách jsou neveřejné a nelze je poskytnout jiným osobám, s výjimkou kontaktní adresy, na niž má být adresátu doručováno, byl-li dán souhlas k jejímu zveřejnění. Ministerstvo vnitra umožní orgánům veřejné moci identifikovat datovou schránku tak, aby do ní mohlo být doručováno.

Správce a provozovatel informačního systému datových schránek zajišťuje náležitá opatření v oblasti bezpečnosti informačního systému datových schránek. Správce ani provozovatel nejsou oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů.

Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra. Provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence (Česká pošta, s.p.).

Ministerstvo vnitra za účelem správy informačního systému datových schránek využívá údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel.
 
více informací na :http://www.datoveschranky.info/
 
 
Jak si zřídit datovou schránku
 
 
 
Datové schránky jsou určeny pro OVM , fyzické  (živnostníky) či právnické osoby.
 
žádost:
 • zřízení datové schránky není povinné
 • zřízení je bezplatné na žádost
 • zřízení do 3 dnů od podaní žádosti
 
náležitosti občan:
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
 • rodné příjmení
 • den, měsíc a rok narození
 • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila
 • státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem ČR
 • žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby

 

Náležitosti žádosti podnikající osoba:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
 • rodné příjmení
 • den, měsíc a rok narození
 • místo a okres narození; pokud se podnikající fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území  se narodila
 • státní občanství, není-li podnikající fyzická osoba státním občanem ČR
 • identifikační číslo ekonomického subjektu (IČO), bylo-li přiděleno
 • místo podnikání, popřípadě sídlo
 • žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis podnikající fyzické osoby

 

Náležitosti žádosti právnická osoba:

 • název nebo obchodní firma
 • identifikační číslo ekonomického subjektu, a nebylo-li přiděleno, registrační číslo, evidenční číslo nebo jiný obdobný údaj, byl-li přidělen
 • adresa sídla
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa pobytu osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby
 • stát registrace nebo evidence právnické osoby
 • žádost o zřízení datové schránky právnické osoby musí obsahovat úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby

 

Způsob podání žádosti

Osobně
Vyplněnou žádost předáte na podatelnu ministerstva vnitra.

Poštou
Vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem pošlete na adresu ministerstva vnitra.
Úředně ověřený podpis si zajistíte na obecních úřadech, úřadech městských částí. Poplatek za ověření činí 30 Kč.

Elektronickou poštou
Elektronicky vyplněnou žádost podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v případě, posíláte-li žádost přes internet. Adresa pro zaslání žádosti je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

K výše uvedeným  žádostem je třeba mít nainstalovaný níže uvedený software - (poskytován zdarma)

 Software602 Form Filler
 


Kontaktní místo Czech POINT
Žádosti a oznámení lze podat rovněž na kontaktních místech veřejné správy. K vyřízení žádosti potřebujete pouze občanský průkaz.

 

 

Postup zřízení datových stránek

Naleznete zde doporučený postup imlementace systému datových schránek:

Občan

Podnikající osoba

Právnická osoba

Formuláře pro tisk ke stažení (Acrobat Reader)

Žádost o zřízení datové schránky - fyzická osoba (pdf, 78 kB)ilustracni_po

Žádost o zřízení datové schránky - podnikající fyzická osoba (pdf, 79 kB)

 

Elektronický formulář ke stažení (602XML Filler)

 

žádost zašlete na epodatelnu Ministerstva vnitra ČR

 
 
 

STREETVIEW GOOGLE

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

region ceske svycarsko

sob

smocr

MAS

Informativní rozbor pitné vody

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

bezstavy Plakat A2 12019

RYCHLÝ KONTAKT

Obecní úřad Dobrná
Dobrná 26
40741 Dobrná
telefon:
účetní 412 514 370

Více informací

CO NÁS ČEKÁ?

OBČASNÍK

obcasnik

REGIONY SOBĚ

regiony sobe