See other templatesSee other templates

ROZHLEDNA DOBRNÁ

ROZHLEDNA SOKOLÍ VRCH

Příprava Strategického plánu

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRNÁ

Obec Dobrná se rozhodla zpracovat Strategický plán rozvoje obce Dobrná. Zpracovatelem Strategického plánu rozvoje obce Dobrná (dále jen „Strategický plán“) je Obec Dobrná ve spolupráci s MAS Labské skály, která bude poskytovatelem odborné pomoci při tvorbě Strategického plánu.

 CO JE STRATEGICKÝ PLÁN?

Strategický plán je koncepční dokument, který na základě podrobné analýzy území (dosavadní vývoj obce, demografický a ekonomický stav obce, slabé a silné stránky obce, aj.) definuje hlavní směry rozvoje obce v rámci stanoveného časového horizontu (do roku 2027). Strategickým plánem jsou pro hlavní oblasti života stanoveny cíle, priority a konkrétní opatření pro naplnění těchto cílů. Úkolem strategického plánu je rovněž definovat a zkoordinovat společné zájmy obce, obyvatel obce a podnikatelských subjektů tak, aby bylo dosaženo celkové prosperity obce. Strategický plán bude zároveň sloužit jako podklad pro žádosti o dotační tituly.

ZAPOJTE SE DO STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ,
VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ?

Protože chceme, aby Strategický plán odrážel zejména potřeby Vás občanů obce, budeme Vás na této webové stránce průběžně informovat, kdy a jakým způsobem se můžete do procesu tvorby strategického plánu zapojit. Právo se přímo účastnit procesu strategického plánování má každý obyvatel obce i ti, kdo v obci mají nějaký zájem. Společně tak můžeme spolurozhodovat o výběru prioritních problémů i o způsobu, jakými opatřeními bude stanovených priorit dosaženo.

ABYCHOM ZJISTILI, JAK SE VÁM V OBCI DOBRNÁ ŽIJE, PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NÁSLEDUJÍCÍ DOTAZNÍK. VÝSTUPY Z TOHOTO DOTAZNÍKU BUDOU JEDNÍM Z VÝZNAMNÝCH PODKLADŮ PRO PŘIPRAVOVANÝ STRATEGICKÝ PLÁN.

DOTAZNÍK PRO OBČANY OBCE DOBRNÁ
(vyplňte do 6.2.2017)

Zde odkaz.

DOTAZNÍK PRO OBČANY V LISTINNÉ PODOBĚ
(VYPLŇTE DO 6.2.2017 A VHOĎTE NA OÚ DO SBĚRNÉ SCHRÁNKY NEBO ODEVZDEJTE NA PODATELNĚ)

Pdf naleznete v příloze mailu: Dobrná – DOTAZNÍK PRO OBČANY


CO SE AKTUÁLNĚ DĚJE?

V současné chvíli jsme na začátku celého procesu, kdy je potřeba vytvořit realizační tým, který bude Strategický plán vytvářet a dále pracovní skupinu složenou z místních aktérů (zejména skupiny aktivních občanů, členové z řad vedení obce, významní podnikatele, neziskové organizace, apod.).

POKUD SE CHCETE AKTIVNĚ SPOLUPODÍLET NA TVORBĚ NAŠÍ SPOLEČNÉ BUDOUCNOSTI, ZAPOJTE SE DO ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY PRO STRATEGICKÝ PLÁN, KTERÁ BUDE ŘEŠIT KONKRÉTNÍ PROBLÉMY A TÉMATA PRO ROZVOJ OBCE A BUDE SE SPOLEČNĚ PODÍLET NA PŘÍPRAVĚ A TVORBĚ STRATEGICKÉHO PLÁNU.

MOŽNOST ZAPOJIT SE MAJÍ VŠICHNI OBČANÉ DOBRNÉ, PODNIKATELÉ, SPOLKY A DALŠÍ ORGANIZACE, PROSTĚ VŠICHNI, KTERÝM NA DĚNÍ V OBCI ZÁLEŽÍ! VAŠE NÁZORY A NÁMĚTY MOHOU VÝZNAMNĚ PŘISPĚT KE ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA V OBCI.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO STRATEGICKÝ PLÁN SE BUDE ZABÝVAT ZEJMÉNA TĚMITO OBLASTMI ZÁJMU. POKUD VÁS ZAUJALA ALESPOŇ JEDNA Z OBLASTÍ ZÁJMU, PODĚLTE SE S NÁMI O VAŠE NÁZORY:

KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

kulturní, sportovní a společenské dění v obci, kulturní dědictví, volnočasové aktivity, turistika a cestovní ruch, propagace obce, spolupráce (mezi obcemi, přeshraniční, meziresortní), apod.

SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

zdravotní a sociální služby v obci, rozvoj vzdělávání, školství, zaměstnanost, bezpečnost a pořádek, apod.

INFRASTRUKTURA, OBČANSKÁ VYBAVENOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

dopravní a technická infrastruktura obce, odpadové hospodářství, bytový fond, občanská vybavenost obce, komunální služby, revitalizace krajiny a péče o životní prostředí, rozvoj a údržba veřejných prostranství, vzhled obce, alternativní a obnovitelné zdroje, apod.

EKONOMIKA, PODNIKÁNÍ A SPRÁVA OBCE

ekonomika obce, podnikání, zemědělství, neziskové organizace, řízení a správa obce, apod.


PŘIHLÁŠENÍ DO PRACOVNÍCH SKUPIN

Zde odkaz.

DO PRACOVNÍCH SKUPIN SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ROVNĚŽ OSOBNĚ NA PODATELNĚ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V DOBRNÉ
POKUD VÁS DĚNÍ V OBCI ZAJÍMÁ, ALE NEMÁTE NA JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN ČASOVÝ PROSTOR, VELMI UVÍTÁME VAŠE PODNĚTY A NÁVRHY.

MÁM NÁVRH ČI PODNĚT

Zde odkaz.


 

STREETVIEW GOOGLE

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

region ceske svycarsko

sob

smocr

MAS

Informativní rozbor pitné vody

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

bezstavy Plakat A2 12019

RYCHLÝ KONTAKT

Obecní úřad Dobrná
Dobrná 26
40741 Dobrná
telefon:
účetní 412 514 370

Více informací

CO NÁS ČEKÁ?

OBČASNÍK

obcasnik

REGIONY SOBĚ

regiony sobe